مرور مطالب گذشته

تقریبا یک روز در میان اینجا می نویسم امروز از دیشب سر درد شدیدی دارم جوری که زیاد نمیتونم تمرکز کنم و فکر کنم .

وقتی اینجا می نویسم با تمام حس و انرژی ام می نویسم ولی امروز بخواهم بنویسم این اتفاق نخواهد افتاد یعنی فقط برای سیاه کردن و یک چیزی در اومدن نوشته شده پس ترجیح می دهم امروز ننویسم .

این مطلب صرفا یک گزارش حال است از انجا که دوست ندارم مخاطبم وقتش هدر برود پیشنهاد می کنم حالا که تا اینجا اومدید اگر وقت داشتید سری به مطالب گذشته که نوشتم و شما آن را ندید بزنید .

دو مطلب به صورت تصادفی :

حواس پرتی عامل باختن در زندگی

وقتی هیچ کس تو را نمی بیند چه کاری انجام می دهی ؟