وقتی هیچ کس تو را نمی بیند چه کاری انجام می دهی ؟

همه وقتی دارن نگاهشون می کنند تلاش می کنند اگه میخواهیم موفق شویم باید زمانی که هیچ کس ما رو نمی بیند تلاش کنیم

اگر بتوانیم خودمان را قانع کنیم و از پس خودمان و افکار و عمل مان بر بیاییم می توانیم خیلی کار انجام دهیم

اگر بخواهیم به جز خودمان کسی دیگری را قانع کنیم چون آن شخص همیشه با ما نیست تلاش ما محدود است ولی اگر بخواهیم خودمان را قانع کنیم چون همیشه حضور داریم باید بیشتر تلاش کنیم و واقع نگر تر به موضوعات نگاه می کنیم و بلند مدت تر برنامه خواهیم ریخت

جایی خوانده بودم کارهای واقعی کارهایی است که برای خودت انجام می دهی وقتی قرار نبوده انجام بدهی و کسی ازت توقع نداشته است . چه کارهایی را برای خودمان انجام می دهیم ؟

در زمان قرنطینه برای کرونا هستیم . بیشتر از هر زمان دیگری با خودمان تنها هستیم . همه تا حدودی ناراحت و کلافه هستیم ولی چه کسی در این زمان ها در حال کار مفید است ؟

زمان دقیق لازم برای انجام کار

برای هر چیزی به اندازه ای که وقت لازم است باید زمان گذاشت

اگر برای چیزی زیادتر وقت بگذاری فسادآور است .

اگر وقت کمتر بگذاری از کیفیت و… مجبوری صرف نظر کنی .

برای کاری اگر یک هفته زمان نیاز هست و یک ماه زمان تعیین کنی موجب این می شود که سه هفته وقت هدر کنی , از آن طرف اگر برای همان کار یک هفته ای سه روز زمان بگذاری قطعا از خیلی استانداردها صرف نظر کردی .

این زمان اشتباه تعیین کردن در زندگی خیلی تاثیر خواهد داشت . شاید دو نفر با کارهای یکسان را ببینی ولی به خاطر زمان بندی متفاوت یکی شکست خورده باشد و دیگری فرد موفق .

بیاییم کمی در مورد زمانی که بر روی کارها میگذاریم فکر کنیم .

ملاک زمان دهی به کارها یک ملاک شخصی است . ممکن است من برای کاری دو هفته زمان در نظر بگیرم دوست من یک هفته . نمی شود گفت کدام درسته یا غلط .