ویژگی اعتماد به نفس

اعتماد به نفس مزایای زیادی دارد ولی امروز می خواهم در مورد یکی از مهم ترین مزایای آن صحبت کنم

اعتماد به نفس بالا از این میاد که دقیقا بدونی چیکار داری میکنی

دقیق دانستن با برنامه ریزی و ارزیابی دقیق به دست می آید و در طول زندگی با تجربه خطا گیری انجام می شود

وقتی کاری را دقیق بدانی برای آن به شدت تلاش خواهی کرد چون قسمتی را مسلط هستی و به شدت برای قسمتی که مسلط نیستی تلاش خواهی کرد

وقتی بدانی و انجام دهی کم کم در آن کار خودت را باور می کنی حالا از کاری که می کنی بیشتر لذت می بری و این لذت به اعتماد به نفست می افزاید