انتظار بیهوده است یا مفید ؟

منتظر یک روز خوب و خیلی خاص در ماه  ، منتظر یک موفقیت یا  آدم خاص ، پیدا شدن یک شرایط ویژه  ، منتظر رند شدن ساعت و… این ها همه مصداق انتظار های بیهوده است.

البته ما انتظار خوب هم داریم.  مثل اینکه کارت را را به بهترین شکل انجام دهی و در پایان احتمال دهی که ممکن است شخص خاصی آن را ببیند ولی منتظر آن شخص نمی مانی  بلکه کار خود را انجام می دهی چه آن شخص پیدا شود  و ببیند و چه هیچ شخصی پیدا نشود که ببیند . 

می گویند احتمال ٢١ بار شیر آمدن متوالی در پرتاب یک سکه ١ در ۲٠٩٧١۵٢ است.

ولی احتمال شیر آمدن سکه در پرتاب بعدی همان پنجاه درصد است. احتمال شیر یا خط آمدن از پرتاب های قبلی متاثر نمی شود.

حتی اگه یک قرن باشد که هیچ اتفاق خوبی تو زندگیتون نیفتاده است ، همچنان خوب بودن فردا احتمالش فقط ۵٠ درصد است .این از لحاظ ریاضی است ولی خارج ار ریاضی تلاش های دیروز هم کمک کننده است مثلا وقتی مهارت هایت زیاد باشد احتمال پیشرفت های بیشتر در شغلت افزایش پیدا می کند ولی در کل بهتر است زیاد منتظر شرایط ویژه نبود و خود را آماده کرد تا کار را در شرایط بد هم انجام شود .

پاسخی بگذارید