برای مخاطبی که امروز نیست !

همیشه توصیه می شود نیاز مخاطب امروزت را ببین برای رفع اون نیاز تلاش کن .

برای مخاطبی که امروز هم نیست ، تلاش کن . همیشه نباید به نتایج کوتاه مدت فکر کرد .

مثلا برای مخاطب فردا بنویسیم ، کسی امروزما را تشویق نمی کند ، کسی از ما تشکر نمی کند ولی بالاخره در آینده مخاطب تلاش ما را می بیند شاید آن روز ما را دیگر پیدا نکند که تشکر کند ولی این حس خوب الان داریم که کار مفیدی انجام داده ایم که هنوز مردم شروع به بهره بردن از آن نکرده اند و نتیجه ی آن برای آیندگان هم هست .

از طرفی بدون نتیجه در کوتاه مدت هم نیست . مخاطب امروز وقتی ببیند ما در حال تلاش برای نیاز کسی هستیم که امروز نیست بهتر به ما اعتماد می کند و هم همیشه این حس خوب مفید بودن با ما هست ، این حس مفید بودن باعث می شود رضایت ما از زندگی و خودمان بیشتر شود به عزت نفس ما کمک می کند و…

تقریبا اکثر آدم های بزرگ این کار را انجام می دهند . یعنی اگر امروز از دنیا بروند هنوز مردم از نتایج آن ها استفاده خواهند کرد یا کارهایی کرده اند که سال های بعد تازه مردم از آن نتایج استفاده خواهند کرد .

باید در بین کارهای امروز کاری هم برای فردا کرد .

پاسخی بگذارید