زندگی چیزی شبیه یک بازی است !

با هر انتخابی که می کنیم صد ها انتخاب دیگر راخواهیم سوزاند .

چه خوشمان بیاید چه بدمان , واقعیت همین است .

اگر امروز شغلی داری فقط همین معنی را نمی دهد بلکه به این معنی نیز هست که صدها شغل دیگر که میتوانستی داشته باشی را نداری .

حالا چرا دانستن این موضوع مهم است ؟

چون با فهمیدنش بیشتر به انتخاب هایمان دقت می کنیم یا اگر انتخاب بدی داشتیم انتخاب های دیگر را هم بررسی می کنیم روی یک گزینه گیر نمی کنیم .

نکته ی مهمی که هست این است که هر گزینه ای با گزینه ی دیگر تا یک اندازه ارزشمند نیست .

شاید چند انتخاب بد داشته باشی اینجوری شاید بگویی خب چند سال عقب افتادم چون صد ها انتخاب دیگر از دست داده ام ولی با انتخاب یک گزینه خوب با ارزش چند برابر قبل از زندگی جلو بیفتی .

زندگی چیزی شبیه یک بازی است . اگر از خود بازی لذت نبری و برایت بی اهمیت باشد نتیجه ی با ارزشی هم نخواهی گرفت .

پاسخی بگذارید